HG P401/P402/P601 RC Car 16T Shift Gear H01014
HG P401/P402/P601 RC Car 16T Shift Gear H01014

Vendor: HG

Description:

BrandåÊName:åÊHG
ItemåÊName:åÊHGåÊP401åÊ402åÊ601 Shift Gear
ItemåÊNo.:H01014
Material: Alloy
Teeth: 16T
Module: 1
Hole Diameter: 3.9mm
Usage:åÊSpareåÊPartåÊåÊForåÊHGåÊP401åÊ402åÊ601åÊåÊRCåÊCar The Central Transmission
PackageåÊIncluded:
1 x Shift Gear

Recently Viewed Items