JYU Hornet S HornetS Racing 5.8G FPV With Goggles & Gimbal With 12MP HD Camera GPS RC Quadcopter
JYU Hornet S HornetS Racing 5.8G FPV With Goggles & Gimbal With 12MP HD Camera GPS RC Quadcopter

Vendor: JYU

Description:

åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ HornetåÊSåÊ
Category Module Specs SpecsåÊValue
HornetåÊS (BatteryåÊCharger) Voltage 12.6V
RatedåÊPower 20W
WiFiåÊRelay OperationåÊFrequency 2.4G
CommunicationåÊDistance 1000m
EIRP FCC:åÊ27åÊdBm;åÊåÊåÊCE:åÊ20åÊdBm
Gimbal ControllableåÊRange +20å?ÛÓåÊ-90
AngleåÊRange 0.05
OperatingåÊCurrent StaticåÊstate:åÊ100mA
InputåÊVoltage 8V
OperatingåÊTemperature 0-40‰ãÄ
Weight 158g(includedåÊcamera)
Size(IncludingåÊDampingåÊDevice) 60mm*70mm*85mmåÊåÊåÊåÊ
IntelligentåÊFlightåÊBattery Capacity 2500mAh
Voltage 11.1V
BatteryåÊType LiPoåÊBattery
Energy 27.75Wh
NetåÊWeight 190g
OperatingåÊTemperature 0-40‰ãÄ
MaxåÊChargingåÊPower 50W
Battery Life 20mins
DischargingåÊTemperature 0-40‰ãÄ
Quadcopter WeightåÊ(IncludingåÊBatteryåÊAndåÊPropellers) 550g
TakeåÊOffåÊWeight 1kg
MaxåÊAscentåÊSpeed 10m/s
MaxåÊDescentåÊSpeed 5m/s
MaxåÊSpeedåÊ 120km/s
MaxåÊAltitudeåÊAboveåÊSeaåÊLevel 4km
MaxåÊFlightåÊTime 20-25åÊminutes
OperatingåÊTemperature 0-40‰ãÄ
GPSåÊMode GPS/GLONASS Dual ModeåÊ
MaxåÊRotatingåÊAngularåÊVelocity 180 deg
HoveråÊAccuracy(SafetyåÊFlyåÊMode) 1m
Wheelbase 280mm
DiagonalåÊSizeåÊ(IncludingåÊPropellers) 295mm
PropelleråÊType 6030
MotoråÊSpecs 2204
LiveåÊView MobileåÊApp åÊ
EIRP 100åÊmW
PoweråÊSpectralåÊDensity 6.9mW/MHz
OperatingåÊFrenquency 2.4GHzåÊISM
LiveåÊViewåÊQuality 480PåÊ@åÊ25fps
Latency <åÊ200ms
RequiredåÊOperatingåÊSystems iOSåÊ8.0åÊoråÊlater
AndroidåÊ4.1.2åÊoråÊlater
RecommendedåÊDevices ‰ۢiOS
‰ۢAndroid
Camera(SuitableåÊforåÊClubåÊCarema)) Sensor SONYåÊIMX078
Lens HDåÊopticalåÊglassåÊasphericåÊlens/F2.8åÊ/150å¡wideåÊangle
ISOåÊRange video:1600/400åÊPhoto:400/200/100åÊ
ShutteråÊSpeed Auto
ImageåÊMaxåÊSize 12.4M(4072åÊÌÑåÊ3044)
StillåÊPhotographyåÊModes Auto
VideoåÊRecordingåÊModes 1920*1080PåÊ24/25/30FPS
1280*720PåÊåÊåÊ50/60FPS
640*480PåÊ25/30FPS
SupportedåÊFileåÊFormats JPEGåÊh.264åÊcodec/MP4
SupportedåÊSDåÊCardåÊTypes TF(Micro_SD):åÊ8GåÊ-åÊ32G
OperatingåÊTemperature 0-50‰ãÄ
åÊ FPVåÊSpecs åÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊResolution åÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊ700 TVL
åÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊAngle åÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊ120 degree
åÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊLiveåÊViewåÊPattern åÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊSimulationåÊLiveåÊView
åÊ åÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊLiveåÊViewåÊFrequency åÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊ5.8G
åÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊDisplay åÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊ4.3'åÊLCD
åÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊFPVåÊGlass(Opitonal) 16/9åÊ72åÊVirtualåÊDisplay,480*240(Resolution)

åÊ
Size of quad(LxWxH):232x232x63mm
Size of transmitter(LxWxH):155x131x127mm
Size of gimbal(LxWxH):150x138x93mm
Battery Life: 22 minsåÊ
Software:Hornet S Configuration Software

åÊ
Features:
åÊ
*åÊ120km/håÊhighåÊspeedåÊoverflewåÊtheåÊFERRARIåÊracingåÊsupercar.
*åÊDualåÊGPSåÊautoåÊpositioningåÊsystem,åÊtheåÊaccurateåÊpositioningåÊlocation,åÊperfectåÊadvancedåÊfollower.åÊ
*åÊIntelligentåÊbatteryåÊcouldåÊextend fly time for about 20 minutes, removableåÊbatteryåÊareåÊeasyåÊforåÊchange.
*åÊTwo antennas on the top of the transmitter to ensure a stable radio coverage.
*åÊHoveringåÊpoint,CenteråÊsurroundings,åÊHotåÊfollowåÊperformanceåÊisåÊaåÊgreatåÊfriendåÊofåÊphotosåÊandåÊvideosåÊcapturing.åÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊ åÊ
*åÊFPVåÊGogglesåÊinåÊaåÊwideåÊangleåÊtoåÊgiveåÊyouåÊaåÊvisualåÊimpact.
*åÊ3-Axis GimbalåÊmakeåÊshootingåÊandåÊtakingåÊvideoåÊmoreåÊstable.
*ColorfulåÊledåÊlightåÊtoåÊdistinguishåÊtheåÊdirectionåÊofåÊquadcopteråÊandåÊFlightåÊmode,showåÊtheåÊbattery‰۪såÊreminding.
Package included:

BasicåÊVersion:
1åÊxåÊHornetåÊSåÊGPSåÊQuadcopter
1åÊxåÊåÊTransmitter
1åÊxåÊåÊBattery
åÊ

Recently Viewed Items