WLtoys V666 5.8G FPV Barometer Set High RC Quadcopter with HD Monitor
WLtoys V666 5.8G FPV Barometer Set High RC Quadcopter with HD Monitor

Vendor: Wltoys

Description:

Description:
BrandåÊName:Wltoys
ItemåÊNO.:åÊV666NåÊ
Frequency:åÊ2.4G
Channel:åÊ4CH
Gyro:åÊ6åÊaxis
FlightåÊtime:åÊ7-8åÊMinutes
RemoteåÊControlåÊDistance:åÊ150åÊmeters
RechargingåÊTime:åÊ120mins
BatteryåÊForåÊQuadcopter:åÊ7.4VåÊ1200mAh(included)
BatteryåÊForåÊTransmiter:åÊ4åÊxåÊAAåÊBatteryåÊ(notåÊincludedåÊ)
Motor:3025åÊN50åÊMotor
Function:åÊascend/descend/forward/backward/sideåÊflying/hover/3D/LED/cameraåÊshock/5.8GåÊtransmission
(SupportåÊ5.8åÊFPV,WifiåÊFPV,HDåÊcameraåÊrecording)
åÊ
Features:
AdoptedåÊadvancedåÊbarometeråÊachieveåÊsettingåÊhigh,automaticallyåÊsetåÊhigh,notåÊlimitedåÊheight,stableåÊandåÊreliable,simpleåÊoperation,automaticllyåÊåÊtake-off,åÊaåÊkeyåÊtoåÊland
FPVåÊmonitor
FPVåÊ5.8GåÊrealåÊtimeåÊimageåÊtransmission
SupportåÊmissileåÊlauncher,wateråÊconnon,hook&basketåÊandåÊbubbleåÊblower
LargeåÊandåÊlightweightåÊairframeåÊwithåÊniceåÊdurability
WithåÊ2.4GåÊTransmiter/åÊEasyåÊAdjuståÊFrequency
6åÊ-åÊaxisåÊgyroåÊquad,åÊstrongåÊstability,åÊeasilyåÊimplementåÊvariousåÊflightåÊmovements,åÊstrongeråÊwindåÊresistance,åÊeasieråÊtoåÊcontrol
FullåÊScaleåÊRemoteåÊControlåÊwithåÊbuilt-inåÊ6åÊaxisåÊgyroåÊsystem
HighåÊcapacityåÊbatteryåÊincluded/åÊprovideåÊlongeråÊflightåÊtime
WithåÊLEDåÊlight,åÊpossibleåÊforåÊnightåÊfly
SwitchableåÊtransmitter,canåÊswitchåÊbetweenåÊmodeåÊ1åÊandåÊmodeåÊ2
åÊ
Note:
If you want to download the manual,please click here.
PackageåÊincludes:
1åÊxåÊWltoysåÊV666NåÊRCåÊQuadcopter
1åÊxåÊ2.4GåÊTransmitter
1åÊx7.4VåÊ1200mahåÊBattery
1åÊxåÊbalanceåÊcharger
4åÊxåÊBlades
1åÊxåÊ5.8GåÊTransmission
1xåÊUSBåÊChargingåÊCable
1åÊxåÊCameraåÊShock
1åÊxåÊCardåÊreader
1åÊxåÊ4GBåÊcard
åÊ

Recently Viewed Items