FeelWorld PVR733 7 Inch HDMI DVR 5.8G 32CH Wireless FPV HD Monitor

Description:

Brand name:FeelWorld
Model:PVR733
DotåÊResolution:800x480
DotåÊpitch:0.0642(W)åÊÌÑåÊ0.1790(H)åÊmm
AspectåÊRatio:16:9
Brightness:1000cd/må_
ContraståÊRatio:500:1
Backlight:LED
ResponseåÊTime:15ms
ViewingåÊAngle:70å¡/70å¡
(
L/R
)
åÊåÊåÊ 50å¡/70å¡
(
U/D
)
SupportåÊvideoåÊformat:PAL-4.43;NTSC-3.58
InputåÊSignals:HDMI
,
VIDEO
,
AUDIO
,
RF
OutputåÊSignals:Video,3.5mmåÊEarphoneåÊJack
HDMIåÊMode:480iåÊ/480påÊ/576iåÊ/576p
åÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊ 720påÊ/1080iåÊ/1080påÊ(50/60Hz)
Built-inåÊbattery:7.4v/2200mA
(
2åÊhours
)
InputåÊVoltage:DCåÊ9-19V
PoweråÊConsumption:‰ä_13W(withåÊbattery)
workingTemperature:-20䋀
~
50䋀
storageåÊTemperature:-30‰ãÄ
~
65䋀
InstallåÊWay:"1/4"-20åÊThreadåÊmountingåÊsocket
UnitåÊSize:188.4åÊÌÑåÊ134WåÊÌÑ33.7H(mm)
UnitåÊWeight:450g/540g(withåÊbattery)
åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ FrequencyåÊTable
FrequencyåÊBandåÊA 5865 5845 5825 5805 5785 5765 5745 5725
FrequencyåÊBandåÊB 5733 5752 5711 5790 5809 5828 5847 5866
FrequencyåÊBandåÊE 5705 5685 5665 5645 5885 5905 5925 5945
FrequencyåÊBandåÊF 5740 5760 5780 5800 5820 5840 5860 5880
Function:

Character
ChannelåÊAutoåÊsearchingåÊ,selectionåÊviaåÊbutton
RCA/BNCåÊConnectoråÊOptional
PortableåÊDVR
PlasticåÊSunshade
TFåÊCardåÊmaxåÊupåÊtoåÊ32G
NonåÊBlueåÊScreen
32åÊChannelsåÊReceiver
MotionåÊDetection
CycleåÊRecording
HighåÊSensitivity:-90dBM
FrequencyåÊControl
PhotographyåÊFunctions
screenshotåÊshortcuts
PeakingåÊFocusåÊAssist
CameraåÊ5DåÊIIåÊMode
CheckåÊField
ScreenåÊMarker
CentreåÊMarker
4:3&16:9åÊimageåÊadjustable
FullåÊScreenåÊDisplayåÊinåÊmodeåÊofåÊMonitoringåÊ&åÊRecording
ChannelåÊAutoåÊsearchingåÊ,selectionåÊviaåÊbutton
Feature:
Build-in battery
Screenshot shortcuts
32 Channel 5.8GHz wireless receiver
Portable DVR, TF Card max up to 32G
Motion Detection, Cycle Recording
RCA/BNC Connector Optional,åÊ Support HDMI
Package Included:
1 x Monitor
1 x Sunshie shield
1 x BatteryåÊ
1 x Adapter
2 X Antenna

Recently Viewed Items