Beitian BN-880 Flight Control GPS Module Dual Module Compass With Cable

Description:

Model:BN-880åÊ
PoweråÊSupply:DCåÊVoltageåÊ2.8V~6.0V,Typical:3.3VåÊoråÊ5.0V
Consumption:CaptureåÊ50mA@5V
ReceivingåÊFormat:GPS,GLONASS,Galileo,BeiDou,QZSSåÊandåÊSBAS
ReceivingåÊChannel:72åÊSearchingåÊChannel
ReceivingåÊSensitivity:TraceåÊ-167dBm
åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊCapture-148dBm
PositioningåÊTime:ColdåÊStart:avg26s
åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊWarmåÊStart:avg25s
åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊHotåÊStart:avg3s
LevelåÊPositioningåÊPrecison:2måÊAtåÊOpenåÊWind
OutputåÊFrequency:1Hz-10Hz,DefaultåÊ1Hz
SpeedåÊPrecison:0.1åÊm/såÊ(WithoutåÊAid)
AccelerationåÊPrecison:0.1åÊm/såÊ(WithoutåÊAid)
DynamicåÊCharacteristics:MaxåÊHeight:18000m
åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊMaxåÊSpeed:5153m/s
åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊMaxåÊAcceleration:4G
UARTåÊInterface:UARTåÊPort:TXDAåÊandåÊRXDA
åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ SupportåÊRate:4800bpsåÊtoåÊ115200bps,Default 38400dps
WorkingåÊTemperature:-40‰ãÄ-+85‰ãÄ
StorageåÊTemperature:-40‰ãÄ-+85‰ãÄ
Size:28mmåÊxåÊ28mmåÊxåÊ10mm
Weight:10g
TheåÊModule‰۪såÊPins:SDA,GND,TX,RX,VCC,SCL
åÊ
Features:
GPSåÊModule,DualåÊModuleåÊCompass
WithåÊelectronicåÊcompassåÊICåÊHMC5883L
1.25mmåÊspacingåÊbetweenåÊtheåÊ6pinsåÊpatchåÊseat
Note:CanåÊnotåÊuseåÊforåÊflightåÊcontrolåÊwithåÊSCM,butåÊitåÊis åÊsuitableåÊforåÊOpenåÊsourceåÊflightåÊcontroller.
åÊ
GPSåÊProgramåÊSetåÊupåÊdocumentsåÊandåÊinstructions:Please click here
åÊ
PcakageåÊIncluded:
1x BN-880åÊGPSåÊModuleåÊ
1x 15cm Cable

Recently Viewed Items