New Version Feiyu Tech FY MiNi3D 3 Axis Gimbal For GoPro4 GoPro3+ GoPro3 Sport C
New Version Feiyu Tech FY MiNi3D 3 Axis Gimbal For GoPro4 GoPro3+ GoPro3 Sport C

Description:

åÊ Minimum Standard Maximum Remark
WorkingåÊVoltage 7.0V 8.4V 17.0V åÊ
StaticåÊattitudeåÊtrackingåÊaccuracy 0.01 0.02 0.05 GimbalåÊstaticåÊmode
MotionåÊattitudeåÊtrackingåÊaccuracy 0.1 0.2 0.5 MotoråÊoverloadåÊlessåÊthanåÊ2G
MotoråÊoverloadåÊprotectionåÊcurrent åÊ 800mah åÊ åÊ
PitchåÊangle -150å¡(down) 0å¡(horizontal) +150å¡(up) åÊ
RollåÊangle -45å¡ 0å¡(horizontal) +45å¡ åÊ
HeadingåÊangle -120å¡ åÊ +135å¡ åÊ
PitchåÊfollowingåÊrate 2å¡/sec åÊ 25å¡/sec åÊ
HeadingåÊfollowingåÊrate 3å¡/sec åÊ 75å¡/sec åÊ
WeightåÊ:åÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊåÊ149gåÊ(NotåÊincludedåÊcamera)
Features:
ThreeåÊworkingåÊmode:åÊHeadingåÊFollowåÊMode/HeadingåÊandåÊPitchåÊFollowåÊMode/HeadingåÊLockåÊMode
SuitåÊforåÊGopro4åÊGopro3+åÊGopro3åÊSportåÊCameraåÊoråÊcamerasåÊwithåÊsimilaråÊsize
MagneticåÊencoderåÊcanåÊaccuratelyåÊperceiveåÊattitudeåÊinåÊmotoråÊsports
LeadingåÊmotor-driveåÊsolutions,åÊsmoothåÊandåÊstableåÊsineåÊwaveåÊoutput
SingleåÊattitudeåÊsensoråÊintervention,accuratelyåÊsenseåÊthreeåÊmotoråÊpositionåÊrelationship
SeamlessåÊexchange-axisåÊtechnology
MotoråÊBuilt-inåÊlimit,ensureåÊtheåÊorderlyåÊrotationåÊtoåÊpreventåÊstrandedåÊwire
CNC,åÊanodicåÊoxidationåÊframeåÊprocessingåÊtechniques
GimbalåÊinitializationåÊmethod:
TheåÊgimbalåÊisåÊplaced,remainåÊstationary,thenåÊturnåÊonåÊtheåÊpower,waitåÊgimalåÊoperation,afteråÊoperating,youåÊcanåÊpickåÊupåÊtheåÊgimbalåÊtoåÊwork.
WhenåÊconnectåÊtoåÊRCåÊreceiveråÊitåÊcanåÊswitchåÊinåÊ3åÊworkingåÊmodes,åÊalsoåÊcanåÊcontrolåÊtheåÊheadingåÊandåÊpitchåÊviaåÊtheåÊRCåÊreceiver.
åÊ
HeadingåÊFollowåÊMode:
CameraåÊPitchåÊandåÊRollåÊanglesåÊremainåÊconstant,åÊheadingåÊfollows
theåÊnoseåÊposition,pitchåÊcanåÊbeåÊcontrolåÊbyåÊRCåÊ.
åÊ
HeadingåÊAndåÊPitchåÊFollowåÊMode:
CameraåÊRollåÊangleåÊremainsåÊconstant.åÊHeadingåÊfollow
theåÊnoseåÊpositionåÊandåÊPitchåÊfollowåÊtheåÊelevationåÊofåÊtheåÊaircreft.
åÊ
HeadingåÊLockåÊMode:
Heading,åÊPitchåÊandåÊRollåÊareåÊallåÊlockedåÊtoåÊpointåÊatåÊoneåÊposition.åÊ
HeadingåÊandåÊpitchåÊcanåÊbeåÊcontrolåÊbyåÊRCåÊ.
TheåÊgimbalåÊneedsåÊtoåÊbeåÊinitializedåÊwhenåÊtheåÊfollowingåÊsituationsåÊoccur:
-AfteråÊstarting,thereåÊisåÊaåÊsmallåÊangleåÊdeviationåÊbetweenåÊpitchåÊangleåÊandåÊtheåÊhorizontal.
-ThereåÊisåÊaåÊsmallåÊangleåÊdeviationåÊbetweenåÊrollåÊangleåÊandåÊtheåÊhorizontal.
-KeepingåÊheadingåÊstationary,headingåÊangleåÊhasåÊfrequentåÊsmallåÊangleåÊcorrection.
ProductsåÊCaution:
1.PleaseåÊafteråÊinstallingåÊtheåÊGopro cameraåÊ,openåÊtheåÊpower.
2.BeåÊsureåÊtoåÊuseåÊtheåÊUSBåÊconversionåÊheadåÊwhenåÊyouåÊconnectåÊitåÊtoåÊtheåÊcomputeråÊforåÊupgradingåÊfirmware,
3.FirståÊtimeåÊusing,turnåÊonåÊtheåÊpoweråÊofåÊgimbal,remainåÊgimbalåÊstationary,waitåÊthatåÊgimbalåÊinitializationåÊisåÊcompleted,automaticallyåÊbackåÊtheåÊgimbalåÊtoåÊtheåÊhorizontalåÊposition,itåÊcanåÊbeåÊusedåÊnormally,youåÊneedn'tåÊsettingåÊandåÊadjustingåÊparameters.
Note:Don't use the gimbal over half hour.
PackageåÊIncluded:
1xåÊMiNiåÊ3-axisåÊgimbal

Recently Viewed Items