TC-R180 TC-R220 TC-R260 Carbon Fiber Frame Kit 4.0mm Frame Arms
TC-R180 TC-R220 TC-R260 Carbon Fiber Frame Kit 4.0mm Frame Arms

Description:

åÊ Material åÊ Wheel base åÊ åÊ WeightåÊ(without electronics) åÊ åÊåÊThickness åÊ Required (package not include)
TC-R180 carbon fiber 180mm 100gåÊ
Thickness of upper plate: 1.5mm
Thickness of lower plate: 2.0mm
Thickness of frame arms: 4.0mm
Configuration of frame kit: regular XåÊ
åÊ
åÊ
4 x 1806~2206 (KV2000~2300) motor
4 x 10~15a ESC
4 x 4030 / 4040 / 4045 propeller (2CW & 2CCW) (TC-R180)
4 x 5045 / 5030 (5 inch, 2CW & 2CCW)åÊ(TC-R220)
4 x 6045 / 6030 (6 inch, 2CW & 2CCW)åÊ(TC-R260)
1 x mini CC3D/ NAZE32/ F3 flight controller
1 x 1500~2200mAh 3S battery
1 x 5.8G 200~600wm 32CH FPV transmitter
1 x sony 700 TVL camera
1 x 5.8G antenna
åÊ
åÊ
TC-R220 220mm 120g
TC-R260 260mm 135g

The following products in our website are usage for the Frame Kit:

åÊ
Package included:
1 x TC-R180åÊor TC-R220 or TC-R260 Frame KitåÊ

Recently Viewed Items